แบบสำรวจวินิจฉัยองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

ที่มา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.