แผนการศึกษา “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

9 กุมภาพันธ์ 2560 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับฟังและเป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ได้ร่วมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ ด้วยการศึกษาทุกระดับแบบสอดคล้องต่อเนื่อง” ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเช่นเดียวกันทั้ง 3 เมือง คือ 1) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบ “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” 2) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 3) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองต้นแบบ “การค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ” ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ 86 กลยุทธ์ 60 โครงการ และ 66 รายวิชา/หน่วยการเรียน ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคง


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาภายใน ภายนอก ในระดับต่างๆ และเครือข่ายกับภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพื่อความสามารถในการแข่งขัน


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแสวงหาต้นทุนและกลุ่มผู้นำในการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ด้วยโครงการทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ภายใต้หลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสอน การแนะนำ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศ ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อปรับการสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบคือ “มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ (เรียนแล้วมีงานทำในพื้นที่) มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นกลไกการขับเคลื่อน โดยยึดแนวทางการบูรณาการการศึกษาทุกระดับ ทุกระบบ เพื่อรองรับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน”นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ (คปต.ส่วนหน้า) กล่าวให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี พ.ศ.2560-2563) เพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้


ปัจจุบันพบว่าประชาชนมีความเข้าใจในการเป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มากขึ้น แต่ก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยในเรื่อง การปรับทัศนคติของประชาชนและผู้เรียนให้เข้ามาเรียนสายวิชาชีพหรือเกษตรกรรมให้มากขึ้น เช่น แนวคิดการทำเกษตรไม่จน การทำเกษตรแบบประณีต ซึ่งถือเป็นกระแสใหม่ เช่น การปลูกลองกอง ซึ่งผลศึกษาวิจัยพบว่าหากมีการตัดแต่งกิ่ง จะได้ราคาผลผลิตมากกว่าการปลูกแบบเดิม ๆ และหากครูมาทำเกษตรเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะช่วยลดรายจ่ายและหนี้สินครูอีกด้วย


นอกจากนั้น ควรนำโครงการในพระราชดำริ เช่น บัญชีครัวเรือน มากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ ด้วยนายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) กล่าวเสนอแนะว่า ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ นอกจากจะต้องเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แล้ว ต้องเชื่อมโยงกับกระแสโลกด้วย เช่น วาระของสหประชาชาติในการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ที่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา


โดยได้กำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนาตามหลัก 5P คือ Prosperity-PeoplePlanetPeacePartnershipนอกจากนี้ การเป็นเมืองต้นแบบ ระบบการศึกษาควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนา “นักการค้า นักการตลาด และนักธุรกิจ” ให้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ให้มากขึ้น เพราะจะช่วยเสริมสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อีกทางหนึ่งพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันแห่งความสำเร็จของแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาในการเป็นเมืองต้นแบบ ที่ถือว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่การนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาการพัฒนาเมืองต้นแบบไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งผลสู่ความสำเร็จของการเป็นเมืองต้นแบบ คือ ทำให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ดีขึ้น อันจะส่งผลถึงบรรยากาศและมูลค่าการลงทุนสูงขึ้น และผู้คนก็จะมีงานทำมากขึ้นด้วย


นอกจากนี้ ฝากหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ เร่งยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น แม้ว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในพื้นที่จะสูงขึ้นแล้วก็ตาม ดูได้จากตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ผลการสอบ O-NET สูงขึ้น แต่ก็ยังด้อยกว่าภาคอื่น


จึงขอให้ทำงานประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพราะการทำงานที่เป็นเอกภาพ มีการบูรณาการจัดการศึกษาทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน จะส่งผลให้แผนการดำเนินงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ตาม 7 จุดเน้น ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้พื้นที่ชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน“อยากให้คนไทยเข้าถึงคุณภาพการศึกษา ให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในสังคมไทย ให้คนไทยจบแล้วมีอาชีพมีงานทำ ให้การศึกษาเป็นรากฐานความมั่นคงของการพัฒนาพื้นที่และประเทศ  สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้” พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
9/2/2560