แผนบูรณาการการศึกษาชายแดนใต้

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคาร กศน. โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ, คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บริหารทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีจุดเน้น 7 ประเด็น ดังนี้

  • จุดเน้น 1 การรักษาความปลอดภัย  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและสถานศึกษา อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน มีความพึงพอใจที่ได้รับการดูแลและให้ความเชื่อมั่นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • จุดเน้น 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีเป้าหมายคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักเพิ่มขึ้น และร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามสาระวิชาสำคัญมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

  • จุดเน้น 3 การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่  โดยมีเป้าหมายว่าร้อยละของผู้จบการศึกษาแล้วมีงานทำจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนสายอาชีพจะมีปริมาณมากขึ้นด้วยเช่นกัน

  • จุดเน้น 4 การศึกษาเพื่อความมั่นคง มีเป้าหมายคือ ชุมชนและผู้นำศาสนามีกิจกรรมร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โดยสามารถวัดระดับความพึงพอใจของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมต่อความมั่นคงในด้านสังคมได้

  • จุดเน้น 5 การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยวางเป้าหมายว่าจะมีจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อในโรงเรียนกีฬาเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้ปกครองชุมชน และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมกีฬา นอกจากนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีอัตราการออกกลางคันลดลง

  • จุดเน้น 6 ด้านสร้างการรับรู้  สามารถดำเนินการได้ด้วยการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียนและประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบความเคลื่อนไหวในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกัน

  • จุดเน้น 7 การบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายให้มีเอกภาพในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนี้ ที่ประชุมจะได้นำรายละเอียดตามกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
4/10/2559