แผนบูรณาการการศึกษาชายแดนใต้

การดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
http://www.moe.go.th/websm/2014/dec/287.html

ศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแผนดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 158 โครงการ โดยใช้งบประมานในการดำเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 3,457 ล้านบาท โดยบูรณาการแผนดำเนินงานให้เข้ากับจุดเน้น 6 ด้าน ได้แก่


1.มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา


2.มุ่งพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา


3.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษา อาทิ กีฬา ลูกเสือ เป็นต้น


4.มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านอาชีพ


5.มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน


6.ปรับปรุงการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล


ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน รวมทั้งรับทราบผลการแก้ไขปัญหาของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ในด้านต่างๆ อาทิ การขาดแคลนผู้บริหารสถานศึกษาและครูในพื้นที่ การขาดแคลนครูอาชีวศึกษา ซึ่งไม่ตรงกับวิชาที่สอน ความต้องการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต ความต้องการหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนความต้องการการสนับสนุนงบประมาณให้กับ ศปบ.จชต.


นอกจากนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.จะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วย


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published
5/12/2557