แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสป.ศธ. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ได้เผยแพร่

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสป.ศธ.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://gg.gg/gwl5y