แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 width=