แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการภาค

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด ศธ. ทั้งในส่วนกลาง ระดับภาค จังหวัด มีการจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการภาค พ.ศ.2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนของ ศธ.เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบโจทย์การพัฒนาภาค เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดการประชุมเป็น 2 วัน ดังนี้

วันแรก (29 พ.ย.61ภาคเช้า  เป็นการสร้างการรับรู้แนวทางและการดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคทั้ง 6 ภาคของ ศธ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาคฯ รวมทั้งการจัดทำงบประมาณในลักษณะเชิงบูรณาการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่ง ศธ.ได้เน้นย้ำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ไม่ต่างคนต่างคิดต่างทำเฉพาะการจัดการศึกษาในภาคของตนเองเท่านั้น แต่ต้องวางแผนกระบวนการทำงานร่วมกันให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งระบบ สอดคล้องทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งการที่รัฐบาลได้เน้นย้ำให้การวางแผนการทำงานเกิดจากระดับพื้นที่ขึ้นมาส่วนกลาง (Bottom Up)

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 3 เรื่อง คือ 1) การบูรณาการและการให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบของประเทศผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเน็ตประชารัฐ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2) แนวทางการขยายผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคทั่วประเทศ 3) การเพิ่มบทบาทของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและให้บริการเบ็ดเสร็จแก่นักลงทุนในการให้บริการด้านกำลังแรงงานในเขต ซึ่งจะต้องประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) อย่างใกล้ชิดต่อไป

ภาคบ่าย  เป็นการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติภาค พ.ศ.2563 ในลักษณะ Project Brief ในส่วนของ ศธ. รวมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภาค) ของ ศธ. คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ไปในคราวเดียวกันด้วย เพื่อพิจารณาแผนแต่ละภาคให้เสร็จสิ้น

วันที่สอง (30 พ.ย.61) ที่ประชุมจะนำเสนอผลทบทวนแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2563-2565 (แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค 6 ภาคของ ศธ.) และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 (Project Brief) ของ 6 กลุ่ม/ภาค ให้ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาคของ ศธ. (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งตัวแทนผู้บริหารองค์กรหลัก ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับแนวทางดำเนินงานการเสนอแผนงานโครงการ ภายใต้แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 ของ ศธ. ได้กำหนด Timeline ดำเนินการไว้แล้ว โดยหลังจากการประชุมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องส่งข้อเสนอแผนงานโครงการแต่ละภาคให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ภายในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ เพื่อเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา ซึ่ง สศช.จะพิจารณาข้อเสนอฯ ของทุกกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 มีนาคม 2562 เพื่อให้ส่วนราชการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

รองปลัด ศธ. กล่าวด้วยว่า ฝากให้ที่ประชุมวิเคราะห์ทบทวนการจัดทำแผนดังกล่าวให้ต่อยอดเชื่อมโยงกันทั้งระบบของ ศธ. ตามที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เคยให้ข้อคิดเห็นไว้คือ “ทบทวนอดีต-พัฒนาปัจจุบัน-สร้างสรรค์คุณค่าในอนาคต” ซึ่งจะต้องมองมิติการทำงานทั้งBeforeAfterNext time” พร้อมทั้งย้ำให้ใช้หลักการทำงาน “ให้เกิดเอกภาพ แต่หลากหลายการปฏิบัติ” โดยที่การทำงานของ ศธ. จะไม่ได้เกิดจากคำสั่งเป็นหลัก แต่เป็นความอยากจะทำงานร่วมกัน ดังนั้นคำสั่งต่าง ๆ จะใช้ให้น้อยลง และจะเป็นการเชิญชวนมาทำงานร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้การทำงานของ ศธ. มีมิติเชิงบูรณาการ ส่งผลต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทางการศึกษาอย่างแท้จริง


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
อานนท์ วิชานนท์, ปกรณ์ เรืองยิ่ง
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร