แผนพัฒนา กศ.ชายแดนใต้

ศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประสานการนำแผนสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และรายงานต่อ ครม.ทราบเป็นระยะๆ


รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่ได้มอบหมายให้ สกศ. ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) โดย สกศ.ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ และได้นำเสนอในการประชุมสัมมนามาหลายครั้งแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้


วิสัยทัศน์  มุ่งจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาพื้นที่โดยยึดแนวทางพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตลอดจนหลักคุณธรรมนำความรู้  การมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรศาสนา เพื่อสร้างสันติสุขและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกภายในปี ๒๕๕๕


วัตถุประสงค์


– เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
– เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความต้องการ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
– เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา สถาบันการศึกษา แหล่งการเรียนรู้กับองค์กรชุมชนและองค์กรศาสนา นำไปสู่สังคมสันติสุขและประเทศชาติมั่นคง
– เพื่อให้การประสานนโยบายการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
– เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมความเป็นไทยและความเป็นชนชาติเดียวกัน


ยุทธศาสตร์และมาตรการการพัฒนาการศึกษา  แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้


ส่วนแรก ยุทธศาสตร์และมาตรการเร่งด่วน ประกอบด้วย ๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาของรัฐ ๒) สนับสนุนกิจกรรมอิสลามศึกษาทุกระดับอย่างจริงจัง  ๓) สนับสนุนโรงเรียนเอกชนอย่างจริงจัง ๔) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอาชีพ ๕) ปรับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่สอง ยุทธศาสตร์และมาตรการระยะต่อไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  ๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนศึกษา ๓) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๔) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ ๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา ๖) ยุทธศาสตร์จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน