แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 20 ปี

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับฟังผลการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (จังหวัดปัตตานี) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี โดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการครูและผู้บริหารทุกสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปีพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้แถลง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดตามยุทธศาสตร์พระราชทานคือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยนั้น


กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี มี 2 ระดับ คือ 1) ระดับอำนวยการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน 2) ระดับการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน มีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นประธาน ได้กำหนดให้มีการติดตามการทำงานตามแผนงานของแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง


โดยกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำเสนอร่างแผนดังกล่าวเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แผนจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดมีความสมบูรณ์ที่สุด สอดคล้องกับแผนใหญ่ในภาพรวม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ต่อไป


ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัดขึ้น โดยเริ่มที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ จากนั้นจะจัดที่จังหวัดสงขลา/สตูล นราธิวาส และยะลา ตามลำดับต่อไป 

ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้


วิสัยทัศน์


ประชาชนในจังหวัดปัตตานีได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21″


พันธกิจ


1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21


เป้าประสงค์


1. ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม


2. ประชาชนในจังหวัดปัตตานี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน รวมทั้งทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้


3. กำลังคนมีคุณภาพมีทักษะที่สำคัญและมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน เป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0


4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส มีการบูรณาการการทำงานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน


5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม


6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ยุทธศาสตร์


1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง


2. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


3. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน


4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา


5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา


 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวให้ข้อคิดในการจัดทำแผนด้วยว่า หากหน่วยงานใดมี “แผนดี-ปฏิบัติดี” ถือเป็นความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับ 1 แต่หาก “แผนไม่ดี-ปฏิบัติดี” ก็จะถือเป็นลำดับรองลงมา แต่หาก “แผนดี-ปฏิบัติไม่ดี” หรือไม่ตั้งใจทำงานกันก็เป็นลำดับที่ 3 แต่หาก “แผนไม่ดี-ปฏิบัติไม่ดีด้วย” ก็คือจะคาดหวังอะไรไม่ได้เลย ไม่มีอนาคต ซึ่งคงไม่อยากให้เกิดเช่นนั้น จึงขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมากกว่าคิดวางแผนแต่ทฤษฎี


ทั้งนี้ ส่วนตัวถือคติในการทำงาน “จงทำนามธรรมในความฝัน ให้เป็นรูปธรรมในความจริง” โดยการจัดทำแผนก็เหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่ง ที่จะให้ทำนามธรรมหรือความใฝ่ฝันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งก็คือเป็นรูปธรรมจับต้องได้ นั่นคือประชาชนได้ประโยชน์ นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนสูงขึ้น เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม อย่ากังวลเกี่ยวกับผลการทดสอบ O-NET ในปีนี้ของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งลดต่ำลงมาจากปีที่แล้ว เพราะเกิดเหตุวิกฤตน้ำท่วมก่อนการสอบนานกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการนำปัจจัยทั้งเชิงบวกและเชิงลบมาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยภาพรวมแม้ผลสอบอาจจะต่ำลง แต่ในบางวิชาที่สำคัญ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กลับมีคะแนนสูงขึ้น ซึ่งทำให้เห็นว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนมีพัฒนาตามแนวทางที่ สพฐ.วางไว้ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันมาอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ตัวเลขเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเด็กเขียนไม่คล่องลดลง ดังนั้น คะแนนการสอบที่ลดลงจึงไม่ใช่ลดลงแบบเสียหายโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ผลคะแนนการสอบเป็นความจริงที่ทำให้เห็นการลดช่องว่างที่ห่างจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ย้ำกับหน่วยงานทางการศึกษาว่า หากจะรายงานข้อเท็จจริง ต้องพูดให้หมดว่า “แม้การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังคงอยู่รั้งท้ายของประเทศ แต่ก็มีระดับคะแนนที่ดีขึ้นเป็นห้วง ๆ และช่องว่างห่างจากพื้นที่ปกติลดลงเรื่อย ๆ” ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุดซึ่ง สพฐ.ดำเนินการจนเห็นผลชัดเจนถึงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน คือ “กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ที่ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้นทุกวิชา จึงขอแจ้งเป็นนโยบายให้ สพฐ. เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เต็มระบบในเทอมหน้า


นอกจากนี้ เมื่อนำเสนอร่างแผนการศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี ให้ กศจ.ปัตตานี ได้เห็นชอบการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการทบทวนแผนเป็นห้วง ๆ ละ 5 ปี แต่หลังจากดำเนินการไปแล้ว 1 ปี ขอให้มีการทบทวนแผน เพราะหากก้าวแรกมีความมั่นคง จะนำไปสู่ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง จึงย้ำว่า “การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ” เป็นส่วนที่สำคัญมาก รวมทั้ง “การสร้างการรับรู้และการสร้างความเข้าใจ” ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ต้องไปถ่ายทอด บอกเล่าให้บุคลากรในโรงเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับแผนฯ ซึ่งเราร่วมกันจัดทำขึ้น ดังนั้น การสร้างการรับรู้จึงไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การออกข่าวลงเว็บไซต์ต่าง ๆ เท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการสื่อสาร แต่ตัวท่านจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการสร้างการรับรู้และการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นโอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ น้อมนำเรื่องของศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และยุทธศาสตร์พระราชทานที่ให้คนไทย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง นำไปใช้ปรับปรุงแผนจัดการศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง และเห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดขึ้นและนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงต่อไปบัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/่ายภาพ
22/4/2560