แผนยุทธศาสตร์การศึกษายะลา 20 ปี

จังหวัดยะลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี  พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (จังหวัดยะลา) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดยะลาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งจะมาช่วยให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างแผนให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยน เสนอแนะ และร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนดังกล่าว

การจัดทำแผนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น แต่มีผู้บริหารและข้าราชการทุกสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมด้วย ซึ่งถือเป็นคณะสำคัญที่จะร่วมคิดร่วมวางแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับภาคอื่นให้ได้ แม้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ จะมีสัญญาณที่ดีกับระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่สูงขึ้นแล้วก็ตาม แต่หากเราได้มีการวางแผนที่ดี ก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะการมีแผนที่ดีเท่ากับงานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

พร้อมทั้งย้ำด้วยว่า “เวลาไม่เคยคอยใคร เด็ก ๆ ต่างรอผลจากการคิดของเรา เด็ก ๆ เติบโตขึ้นทุกวัน จะได้มีอนาคตที่ดีจากการวางแผนการศึกษาของเราในวันนี้”

นอกเหนือจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังได้วางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่ต่าง ๆ เช่น แผนบูรณาการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนทั่วประเทศอีกด้วย

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวฝากข้อคิดในการจัดทำแผน ดังนี้

  • คิดให้ครบ  หากเรานำ “ปัญหา” ด้านการศึกษามาพูดก่อนก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิด แต่หากเราติดอยู่กับปัญหามากจนเกินไป ก็อาจจะไปไม่ได้ จึงอาจจะต้องข้ามไปคิดอย่างอื่นก่อนแล้วจึงแก้ปัญหาไปทีละขั้น จึงขอเสนอแนะให้การจัดทำแผน ได้พิจารณาถึง จุดแข็งและโอกาส ในพื้นที่จังหวัดยะลาก่อน และการจัดทำแผนจะต้อง “คิดให้ครบ” กล่าวคือ มองจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา คำนึงถึงคนทุกระดับที่เข้ารับบริการตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุ คำนึงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งภายในและภายนอก และคิดให้ครบถ้วนถึงงานที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดยะลาได้รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนาไปปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

  • การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องนำร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ร่วมกันจัดทำครั้งนี้ ไปชี้แจงทำความเข้าใจภายในหน่วยงานของตนเอง เพราะหากบุคลากรในหน่วยงานมีความ “เข้าใจ” แล้ว ก็จะได้ “เข้าถึง” งานได้ และเมื่อเข้าถึงงานได้แล้วก็จะเกิดการปรับปรุง “พัฒนา” ซึ่งเป็นหลักการทำงานตามยุทธศาสตร์พระราชทานคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นอกจากนี้ ต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอกเช่นกันด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

  • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาได้สอดแทรกเรื่องนี้ไว้ในแผนงานและหลักสูตรการศึกษา แม้แต่นักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนก็ยังได้เรียนรู้และปฏิบัติ รวมทั้งได้รับการสอนสั่งในสิ่งที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้นักเรียนนอกจากจะเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงแล้ว จะเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีวินัย มีภาวะผู้นำสูง และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

  • การทบทวนแผนเป็นห้วง ๆ  แม้ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี จะเป็นแผนระยะยาว แต่ทุก ๆ 5 ปีควรมีการทบทวนแผน หากล้าสมัยก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนได้ทีละขั้น ๆ เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของแผน ซึ่งก็เหมือนเราทำตามหลักการทรงงาน คือ “ก้าวแรกต้องมั่นคง” เพื่อจะนำไปสู่ก้าวต่อไปที่เข้มแข็ง

อนึ่ง ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิด โดยนายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนา, ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษตลอดการประชุมสัมมนา สำหรับพิธีปิดและการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุม พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 

ร่าง แผนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดยะลา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนจังหวัดยะลาได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลัก (Corporate Goal)

มั่นคง
1. ประชาชนในจังหวัดยะลา ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

มั่งคั่ง
2. ประชาชนในจังหวัดยะลา มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน รวมทั้งทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. กำลังคนมีคุณภาพ มีทักษะที่สำคัญ และมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน เป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ยั่งยืน
4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส มีการบูรณาการการทำงานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน
5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/่ายภาพ
8/5/2560