โครงการการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ วษท.อุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของ รมช.ศธ. “โครงการการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โดยมี นายไตรรงค์ คลังบุญครอง ผู้อำนวยการ วษท.อุบลราชธานี ผู้อำนวยการ วษท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชม วษท.อุบลราชธานี ที่ดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามพระราชดำริฯ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของน้ำ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค การคมนาคม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ จะเป็นผู้นำทางด้านความรู้ และความสามารถทางด้านเกษตรกรรม

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

อย่างที่ทราบกันดีว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นที่ราบสูง เมื่อมีฝนตกจะก่อให้เกิดน้ำท่วม น้ำหลาก และเมื่อไม่มีฝนตกก็ส่งผลให้แห้งแล้ง ทั้งที่จำนวนน้ำฝนที่ตกลงมานั้น มีมากกว่า 243,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่ไม่สามารถกักเก็บไว้ได้ ทำให้เป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

ทั้งนี้ สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามพระราชดำริฯ สามารถนำเสนอแนวทาง และแผนการดำเนินงานเข้ามาได้ โดยให้มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจได้ง่าย ประหยัด และเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน และคนในชุมชน

 width=

 width=

 width=

 width=

“จากนี้ไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยจะไม่ยากจนอีกต่อไป เพราะมีน้ำใช้ตลอดปี และตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

หลังจากนั้น รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โครงการการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามพระราชดำริฯ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และแหล่งการเรียนรู้โครงการ โคก หนอง นา โมเดล

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/6/2563