โครงการจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข