โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการทางวินัยกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ชื่อโครงการ
โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียน          

   
และการดำเนินการทางวินัยกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

   
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป. ศธ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น  
1,750,000.-
  บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
วันที่
 12  กันยายน  ๒๕59

   
เป็นเงิน
 1,750,000.-
 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

          1)  บริษัท แซฟไฟร์รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์
จำกัด

          2)  บริษัท จีนิส สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด

          3)
 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

 1. นายชาญศักดิ์ 
  เหลืองไตรรัตน์

 2. นายเฉลิมชนม์ 
  แน่นหนา

 3. นายสวัสดิ์ 
  ภู่ทอง

 4. นายธนู 
  ขวัญเดช

 5. นายกำพล  วันทา

 6. นางสาวรัตนอุบล 
  บุญมา

 7. นายกิตติพงษ์ 
  ปวงจักรทา

 8. นายอิทธิกร 
  ช่างสากล

 9. นายสุรเกียรติ 
  รัตนรอด