โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ
โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ    

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป.ศธ.

๒.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒๐๖,๖๕๘.๐๖ บาท

๓.
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๐

    เป็นเงิน
๒๐๖
,๖๕๘.๐๖ บาท (สองแสนหกพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทหกสตางค์)

๔.
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบ

    เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน

    ๙๙๐,๐๐๐.-
บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ในระยะเวลาสัญญา ๑๒ เดือน

๕.
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๑. นายวรัท 
พฤกษากุลนันท์

    ๒. นางอุไรพร  ศรีมานพ

    ๓. นางสาวนิภา  แย้มวจี

    ๔. นายอภิชาต  แก้วศรีปราชญ์

    ๕. นายณัฐพล 
จุลเพ็ชร