โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดทักษาะภาษาจีน ครั้งที่ 7 หัวข้อ “นิทาน บทกวี และบทเพลง…ถึงพ่อ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ บริษัท นานมี จำกัด กรุงเทพฯ

 

 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขณะเดียวกัน พระอัจฉริยภาพด้านภาษาจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยให้หันมาศึกษาภาษาจีนมากขึ้น เนื่องจากภาษาจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจ การสื่อสาร การศึกษา การท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ โดยในปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาส่งคลิปการแสดงเข้าร่วมประกวดจำนวน 330 ทีม จาก 170 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

 

 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมบริษัทและโรงเรียนสอนภาษานานมี  ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน รวมถึงการสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนที่เปรียบเสมือนพี่น้องกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ภาษาจีนจะเป็นภาษาสำคัญที่ผู้คนจะนำไปใช้ในด้านการสื่อสาร การศึกษา รวมถึงด้านเศรษฐกิจ เพราะนับตั้งแต่ที่จีนมีนโยบายเชื่อมโยงประเทศที่อยู่บนเส้นทางสายไหม ได้มีโครงการต่างๆ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศในอาเซียน นับเป็นเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและการค้าเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

จากนั้นได้มีการมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่ทีมที่ชนะการประกวดและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน        

                                                                                                          ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.