โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Multipoint Mouse ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

เกณฑ์การรับสมัครเข้าร่วม

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Multipoint Mouse

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดให้มีการอบรมโปรแกรม Multipoint Mouse ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีซอฟท์แวร์รูปแบบใหม่ที่สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่ออุปกรณ์ต่อเชื่อม Mouse มากกว่า 1 ตัวถึง 50 ตัวหรือมากกว่านั้น โดยการต่อเชื่อมผ่าน USB port นวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่นี้ มีจุดประสงค์เพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม และสนุกกับการเรียนการสอน

เกณฑ์การรับสมัคร :

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะคัดเลือกครูเข้าร่วมอบรม โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

1. เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์ CL5 , CL10 ในปี 2552

 

2. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จะคัดเลือกจากโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจาก 1,319 โรงเรียน เข้าอบรมจำนวน 80 โรงเรียน และจะคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและคอมพิวเตอร์ และจะต้องมีเครื่องฉาย LCD โปรเจคเตอร์ อีกจำนวน 20 โรงเรียน

 

3. เป็นครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ โรงเรียนละ 2 คน

 

4. เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม PowerPoint

เงื่อนไขของผู้เข้ารับการอบรม

1. ต้องจัดเตรียมหรือนำแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ที่ทำจากโปรแกรม PowerPoint ไปใช้ในการอบรมด้วย

 

2. ต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ PC ของโรงเรียน 1 ชุด เพื่อนำไปใช้ในการอบรม และติดตั้งโปรแกรม Multipoint Mouse

 

3. ภายหลังการอบรม

 

3.1 ครูผู้เข้าอบรม ต้องพัฒนาสื่อการสอนของตนเอง ด้วยโปรแกรม Multipoint Mouse และนำส่งผลงานให้แก่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพื่อการประกวด

 

3.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมต้องทำการสรุปผลการประเมินการใช้โปรแกรม Multipoint Mouse และส่งให้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552

 

4. มีความเต็มใจในการใช้โปรแกรม Multipoint Mouse ไปใช้ในการเรียนการสอนและผู้บริหารโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

5. ผู้บริหารและครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานในโครงการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี เฉพาะครูต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาในโครงการ

แหล่งที่มาของข่าว : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ.