โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs

เนื่องด้วยภาครัฐ (กรมส่งเสกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs  (รวมถึงภาคการค้า (Trading) ด้วย) ขึ้นมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย จากความเข้มแข็งของ SMEs (ดาวน์โหลดรายละเอียดที่ด้านล่าง)

วันหมดเขตรับสมัคร
    1.   ขยายถึงเดือน พฤศจิกายน 2552
 
พื้นที่ให้บริการ
    1.   ขยายเป็นทั่วประเทศ จากเดิมเฉพาะกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯเท่านั้น
 
การขยายขอบเขตประเภทธุรกิจ
    1.   ขนส่ง – ไม่ OK
    2.   พัฒนา Soft Ware  – อนุโลมเป็นภาคการผลิตได้
    3.   รับเหมาก่อสร้าง – เป็นภาคการผลิต
    4.   ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องจักร หรืออื่นๆ  – อนุโลมเป็นภาคการผลิต
    5.   บริการออกแบบ ตกแต่งสถานที่ – อนุโลมให้ในประเภทตกแต่งสถานที่
    6.   อสังหาริมทรัพย์ – ขอความชัดเจนว่าธุรกิจใด ถ้าเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อนุโลมได้
    7.   สถานศึกษา/อบรม – ไม่ OK
    8.   บริการให้เช่า/ซ่อมคอมพิวเตอร์/บริการ อินเตอร์เน็ต – ไม่ OK
    9.   วงการบันเทิง ผลิตสื่อโทรทัศน์ ภาพยนต์  ให้บริการ cable TV/ให้เช่าเวลา ป้ายโฆษณา – อนุโลมเป็นภาคการผลิตได้
 
ขนาดของกิจการ
    1. น้อยกว่า 5 ล้านและ น้อยกว่า 10 คน – ไม่ OK
    2. มากกว่า 200 ล้านและมากกว่า 200 คน – อนุโลมได้ แต่โดยรวมต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของเป้าหมายทั้งหมด (หรือไม่เกิน 50 รายจาก 1,000 ราย)
    3. ประเภทบุคคลธรรมดาต้องมีเลขทะเบียนการค้าและมีพนักงาน 10 คนขึ้นไป
 
การนับจำนวนพนักงาน
    1. ให้นับกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการ ที่มีการทำงานให้บริษัทเต็มเวลา เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานด้วย
    2. ให้นับพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาให้บริษัท แต่ไม่ได้เข้าระบบประกันสังคม เข้าไปด้วย

—————————————————–

แหล่งที่มา

พีระพงค์ อมรพิชญ์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs
(ภายใต้แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ)
534/4 Soi Pattanakarn 18, Pattanakarn Road,
Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
Mobile: 085 848 9000  Fax: 0-2719-9489-90