โครงการมาร์ชชิ่งความดี

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานฯ โล่ และเข็มเกียรติยศ โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4 และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, ผู้บริหารมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมงานม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวรายงานว่า มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีคุณธรรม ความดี ระเบียบวินัย และความสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมการประกวด “มาร์ชชิ่งความดี” ในรูปแบบการแปรแถวประกอบจังหวะดนตรีขึ้น


นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นครูที่มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การดำเนินการทั้งสองโครงการสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี เพราะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัย สถานศึกษา บริษัท ห้าง ร้าน และภาคประชาชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวด “มาร์ชชิ่งความดี” แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น และประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวด “มาร์ชชิ่งความดี” แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในประเภทประถมศึกษา และประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวให้โอวาท ความว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4 ให้กับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดยทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณความความดีไม่ว่าในส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง


การจัดงานในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน ที่ช่วยกันทำความดี สร้างคนดีแก่บ้านเมือง ทุกท่านได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ ความคิด และสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสังคมส่วนรวมและเพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา สำหรับท่านที่ได้รับการชื่นชมยกย่องเป็นเกียรติประวัติแล้วนั้น ขอให้ทุกท่านระลึกว่ารางวัลที่ได้รับในครั้งนี้แสดงถึงความดีที่ได้ทำมาแล้ว และขอให้รักษาความดีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มั่นคง ตลอดไป


อีกทั้งขอให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการรักษา สืบสาน ต่อยอด และขยายผลการสร้างความดีให้เกิดขึ้นควบคู่กับการสร้างวิชาความรู้ในวงการศึกษาให้กว้างขวางต่อไปในส่วนของครูอาจารย์นั้น ขอให้ดำรงตนเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดี รวมทั้งขอให้ทุกท่านน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานว่า “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” โดยเมื่อเกิดความสัมพันธ์เช่นนั้นแล้ว การอบรมการสั่งสอนก็จะเป็นไปโดยง่าย จึงขอฝากเป็นข้อคิดให้กับครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนขอชื่นชมผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการประกวด “มาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4”


– รางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนปิน จังหวัดเชียงใหม่
– รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จังหวัดสุรินทร์
– รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
– รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพมหานคร


รางวัล “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1”  มีกลุ่มครูดีของแผ่นดินเข้าร่วมโครงการกว่า 400 กลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และลงพื้นที่เยี่ยมสภาพจริง โดยมีกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 4 กลุ่ม คือ


– กลุ่มครูดีเพชรลำสนธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี
– กลุ่มทำดีเพื่อแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จังหวัดอุดรธานี
– กลุ่มบึงทับจั่นศิวิไลซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร
– กลุ่มพะยอมชูช่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา


 อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
7/9/2560