โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมบรรยายในโครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหัวข้อ ผู้ว่าราชการจังหวัดกับการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี และที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล     แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2559

          การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับและผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

          โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ ผู้ว่าราชการจังหวัดกับการสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งในส่วนของโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ.และการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูปการศึกษาตามประเด็นที่วางไว้ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการไปแล้วนั้น อาจต้องใช้เวลาในการติดตามดูผล อยากและฝากผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านให้ช่วยกันดูแลเรื่องของการศึกษา เพราะท่านจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

 

จงจิตร/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.