โครงการสานฝันการกีฬา ยะลา

รมช.ศธ.”พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ ที่ยะลา


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดยะลา พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพบปะนักเรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส เพื่อชี้แจงให้นักเรียนรุ่นแรกที่จะสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี ทั้งสายอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตรวจเยี่ยมพบว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเรียกว่า “ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินการในพื้นที่ 2,250 ตารางเมตร ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปลูกผักสวนครัว ปลูกมะนาว เพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ รวมถึงการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตัวแทนนักเรียนในโครงการฯ เผยว่า นอกจากด้านวิชาการและทักษะด้านกีฬาที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  กิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวยังเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพและส่งเสริมรายได้ในครอบครัวได้

ส่วนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้พบปะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส เพื่อชี้แจงแนวทางในการสนับสนุนและดูแลเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน เป็นไปตามนโยบายและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้มารับฟังในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกพึงพอใจและมีความมั่นใจในอนาคตของลูกหลานของตนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับทราบถึงความชัดเจนในการศึกษาต่อ มีทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวย้ำว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจในการดำเนินงานตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” ซึ่งนักเรียนจะต้องค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองให้พบ โดยขั้นต้นกระทรวงศึกษาธิการได้สำรวจความประสงค์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของนักเรียน จากนั้นจะให้การสนับสนุนตามความสามารถและความประสงค์อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการจัดตั้งชมรมครูและผู้ปกครองกลุ่มโรงเรียนสานฝันการกีฬาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างขวัญกำลังใจโดยการให้ทุนการศึกษาหรือเงินรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงหรือทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยจะเชิญชวนและขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งยังได้เน้นย้ำว่า ความเจริญทางวัตถุเป็นเรื่องจำเป็น แต่ความเจริญด้านจิตใจก็จำเป็นและสำคัญยิ่งกว่า จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นตั้งใจในการปลูกฝังวิธีคิดที่ดีงามให้แก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อพื้นที่ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อันจะนำมาซึ่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
15/12/2559