โครงการเพชรอินทนิล

จังหวัดสุโขทัย – ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองฯ โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก), ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กล่าวว่า โครงการเพชรอินทนิลจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีเกรดรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาในพื้นที่ โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 256 คน จาก 16 โรงเรียน


สำหรับการดำเนินการสอบคัดเลือก ได้จัดสอบใน 3 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบแข่งขัน คือ รางวัลชนะเลิศ ด.ช.เฉลิมราชย์ ทองขาว โรงเรียนโรจนวิทย์ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีผาย โรงเรียนกวางตง 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ปัณฑ์ชนิต เตชะสืบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


นอกจากนี้ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 5 ลำดับแรก จะได้รับทุนเรียนฟรีที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตลอด 3 ปี (ม.1-ม.3) โดยมีเงื่อนไขในการคงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ไม่ต่ำกว่า 3.50 ต่อภาคเรียน ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ลำดับที่ 6-10 ได้เข้าเรียนชั้น ม.1 ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก รวมทั้งมีการมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนการทดสอบมากที่สุด 100 อันดับแรกด้วย
Written by ปชส.โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
Photo Credit ปชส.โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร