โครงการเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว

 

โครงการเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว

*********************************

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘: นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายการุณ   สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านศรีเนรูห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ โดยในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้งทั้งหมด

สำหรับโรงเรียนบ้านศรีเนรูห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยทุนทรัพย์ของพ่อค้าอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทรงพระราชทานชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นเกียรติแก่ประเทศอินเดียตามชื่อของนายกรัฐมนตรีคนแรก ว่า “โรงเรียนศรีเนรูห์” ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีนักเรียน ๑๒๐ คน จำนวน ๘ ห้องเรียน มีข้าราชการครู ๑๐ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน และนักการภารโรง ๑ คน

******************************************

                    ศศิพิชญ์ / สรุป
ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.