โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา “สถานศึกษาพอเพียง 2559”