โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
 
             โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จำนวน ๕ รายการ
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องงานพัสดุและสินทรัพย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kannasoot.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๘-๒๗๒๙๔๘๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายประเสริฐ สุนทรเนตร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 
(นาย จารุพงษ์ กล่อมจิตต์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย จารุพงษ์ กล่อมจิตต์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60086055596&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure