โรงเรียนคงคาราม สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง

ประกาศโรงเรียนคงคาราม
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง
 
             โรงเรียนคงคารามมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง
จำนวน ๕๔   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนคงคาราม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนคงคาราม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนคงคาราม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kongkaram.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๒๕๔๙๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายฬุฐ สำเภาทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม

 

 
(นาย ธนัท ชัยสิทธิ์สงวน)
 ครู คศ.3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย ธนัท ชัยสิทธิ์สงวน ครู คศ.3
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 73/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066159636&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure