โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สอบราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน ๔๕ เครื่อง

ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
เรื่อง สอบราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (๔๓.๒๑.๑๕.๐๖ )
 
             โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (๔๓.๒๑.๑๕.๐๖ ) ตามรายการ ดังนี้
 คอมพิวเตอร์ลูกข่าย(43.21.15.06 )
จำนวน ๔๕   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkrs.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๓๔๑๔๔๖๒๙,๐๕๕๗๘๑๐๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายหาญ หงษ์ยนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
(นางสาว จิตราภรณ์ สามไชย)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นางสาว จิตราภรณ์ สามไชย ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066113341&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure