โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย E-Learning จำนวน ๔๐ ชุด

ประกาศโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
เรื่อง สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย E-Learning จำนวน ๔๐ ชุด
 
             โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย E-Learning จำนวน ๔๐ ชุด ตามรายการ ดังนี้
 คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย E-Learning
จำนวน ๔๐   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kitchakud.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙-๓๐๙๐๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางสาวมะลิ บุญคู่)
ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

 

 
(นางสาว ภัณฑิลา บ้านด่าน)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว ภัณฑิลา บ้านด่าน ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076027633&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure