โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนนทบุรี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม” ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู อาจารย์ในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ในเรื่องของการบูรณาการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนคุณธรรม ทั้งภาครัฐ และอาจจะครอบคลุมไปถึงภาคเอกชน ซึ่งมีตัวชี้วัด 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมโครงการแล้ว 19,082 โรงเรียน และในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 428 แห่งทั่วประเทศ


จึงขอฝากให้สถานศึกษาเชื่อมโยงไปยังชุมชน ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้มากขึ้น


ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนสำหรับครูและนักเรียนในสถานศึกษา และหากมีการเปลี่ยนหรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ที่เข้ามาใหม่ ก็ควรถือปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องม.ล. ปนัดดา ได้กล่าวถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ใจความว่า “คนไทยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการีรองจากบิดามารดาไม่ว่าผู้ใดมียศถาบรรดาศักดิ์มากเพียงใดก็ยำเกรงครู ไม่ลบหลู่ครู ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และความดีเป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม” เพื่อเป็นกำลังใจให้ ครู อาจารย์ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม อย่าหมดกำลังใจ และอย่าท้อแท้ ช่วยกันสอนศิษย์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่กันไปจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นกระทรวงคุณธรรม และโรงเรียนคุณธรรม ให้เดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อฝากไว้เป็นมรดกแห่งแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
20/7/2560