โรงเรียนคุณธรรม-ศาสตร์พระราชา

จังหวัดนนทบุรี – เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เรื่อง “โรงเรียนคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา” แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การมาพบปะในครั้งนี้ เพื่อใคร่ขอความร่วมมือครู อาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน รวมไปถึงสถาบันอุดมศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และยังเป็นการช่วยกันเสริมสร้างเกียรติยศ เกียรติภูมิ ให้กับโรงเรียนอีกด้วย
ที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือจากครู อาจารย์ ในการช่วยกันอบรม สั่งสอนศิษย์ ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ทั้งการไหว้ การวางตัวให้เหมาะสม และการอ่อนน้อมถ่อมตน และช่วยกันขยายผลในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมไปสู่โรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


ในส่วนของ “ศาสตร์พระราชา” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ตลอดจนลูกหลานเยาวชน ให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยกันนำพาประเทศไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะการสร้างให้ลูกหลานเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ มีความรักต่อชาติบ้านเมือง และเป็นคนดีของสังคมสืบไปอิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
2/8/2560