โรงเรียนคุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ตนมองเห็นเป็นวาระสำคัญของชาติอันดับแรก ที่จะนำพาความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออนาคตของประเทศชาติ บุพการี และผู้ปกครองมีความสุข ครูอาจารย์ต่างเป็น ‘ไอดอล’ หรือแบบอย่างแก่ลูกหลานเยาวชน โดยกำหนดกรอบของโรงเรียนคุณธรรมที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง ความกตัญญูกตเวทิตา ความซื่อสัตย์สุจริต

ประการสำคัญ คือ คุณภาพและปริมาณที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป ไม่ทิ้งห่างกันจนอย่างหนึ่งอย่างใดตามไม่ทัน ซึ่งเรื่องนี้จะรวมไปถึงการจัดสรรทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS หรือทุนโอดอส) ซึ่งถือเป็นทุนการศึกษาของรัฐบาล หรืออาจเรียกว่าทุนเล่าเรียนหลวงที่จะไม่ส่งลูกหลานไปให้ประสบความโดดเดี่ยวเคว้งคว้างในต่างแดนแล้วบางคนไม่ประสบผลสำเร็จ แต่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมจริง ๆ ก่อนการเดินทาง ซึ่งรวมไปถึงความสมัครใจที่อาจจะศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาในประเทศที่ปัจจุบันมีหลักสูตรนานาชาติและการต่างประเทศที่ไม่แพ้จากการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมมากหรือน้อยเพียงใดอย่างไรของลูกหลานนักเรียน

ม.ล.ปนัดดาฯ คาดว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจะเกิดขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์ทางตัวชี้วัดได้ในแต่ละปีการศึกษา 10,000 แห่ง และครอบคลุมได้ 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ จะได้ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจและติดตามประเมินผลร่วมกับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กับอีกขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มประเด็นเป็นวาระสำคัญในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อีกทางหนึ่ง เพื่อประสานราชการในการปฏิบัติภาระหน้าที่เรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดาฯ และคณะกรรมการฯ จะได้เดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ ตนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้แทนจากทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา มาประชุมหารือร่วมกันเพื่อบูรณาการการทำงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะขณะนี้ยังเหมือนลักษณะต่างคนต่างทำ ทั้งในเรื่องของคำนิยาม ความหมาย กิจกรรมที่จะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งระบบ

และจากการหารือร่วมกันครั้งนี้ ผู้แทนองค์กรหลักเห็นด้วยว่าจะนำแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขณะเดียวกันจะขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ออกแบบตัวชี้วัดความเป็นโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสามารถใช้ในการประเมินกับสถานศึกษาทุกสังกัดทุกประเภท และเมื่อได้แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมในรูปแบบที่ชัดเจนของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะได้เชิญรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ

22/2/2560