โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ เครื่อง

ประกาศโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ เครื่อง
 
             โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 เครื่อง
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chomsurang.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๒๕๒๒๖๙ ต่อ ๑๕๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสุชีพ บุญวงษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

 

 
(นาย ธนะ รื่นแสง)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย ธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076046891&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure