โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สอบราคาจ้างบริการทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ประกาศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
เรื่อง สอบราคาจ้างบริการทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Program)
 
             โรงเรียนชลราษฎรอำรุง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบริการทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Program)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคาร ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement , www.obec.go.th , www.cru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๒๘๒๐๗๘ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายอุทัย สิงห์โตทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

 

 
(นาง สมพร แสวงดี)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาง สมพร แสวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097033548&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure