โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน จำนวน ๒ รายการ

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน จำนวน ๒รายการ
***********************
 
             โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน จำนวน ๒รายการ ตามรายการ ดังนี้
 รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จำนวน ๑   ชุด
                 ๒.  รายการที่ ๒ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.yankhat.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๙๐๔๔๖, ๐๘-๖๙๓๓-๗๘๖๕ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายทวี แย้มดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ

 

 
(นาย ทวี แย้มดี)
 หัวหน้าสำนักงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย ทวี แย้มดี หัวหน้าสำนักงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056214113&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure