โรงเรียนทาเหนือวิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ประกาศ โรงเรียนทาเหนือวิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 
             โรงเรียนทาเหนือวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ลักษณะงานโดยสังเขป คือ รื้อระบบไฟฟ้า หลอดไฟเก่า
ที่ชำรุด และติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ เดินสายไฟ ติดตั้งเต้ารับ แผงควบคุมตู้ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๗,๘๗๕.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยบง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนทาเหนือวิทยา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๘๗๖๒๕๕๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางพิชัย ทาประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา

 

 
(นาย อนุกิตติ โตวิเวก)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย อนุกิตติ โตวิเวก ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056118053&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure