โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปชนิด All-In-One PC จำนวน ๕๒ เครื่อง

ประกาศโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปชนิด All-In-One PC จำนวน ๕๒ เครื่อง
 
             โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปชนิด All-In-One PC จำนวน ๕๒ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปชนิด All-In-One PC
จำนวน ๕๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร ๑ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร ๑ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th, www.sermwit.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๙๑๑๕๙,๐๖๔-๐๗๙๙๔๔๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพัลลภ พัวพันธุ์)
ผูู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

 

 
(นาย รัชพงษ์ อ่อนอก)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย รัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 005/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066099467&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure