โรงเรียนท่ายางวิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศ โรงเรียนท่ายางวิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น
 
             โรงเรียนท่ายางวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนท่ายางวิทยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องงบประมาณ โรงเรียนท่ายางวิทยา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thayangwit.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๔๖๑๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายโกวิท กรีทวี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา

 

 
(นางสาว ประวีณ์นุช งามชม)
 ครู คศ.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว ประวีณ์นุช งามชม ครู คศ.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2561
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60107140881&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure