โรงเรียนนครสวรรค์ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (๔๓.๒๑.๑๕.๐๙ )
 
             โรงเรียนนครสวรรค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (๔๓.๒๑.๑๕.๐๙ ) ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(43.21.15.09 )
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนนครสวรรค์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนนครสวรรค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๒๒๑๑๕๑ ต่อ ๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพันศักดิ์ ศรีทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

 
(นาย วิชชา ยศอ่อน)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย วิชชา ยศอ่อน ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076058726&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure