โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบราคาซื้อหลอด LED TUBE พร้อมติดตั้ง

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อหลอด LED TUBE พร้อมติดตั้ง
 
             โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหลอด LED TUBE พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
 หลอดLED TUBE พร้อมติดตั้ง
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ กลุ่มบริการงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๑๔๙๖๔๐๐ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวรพันธ์ แก้วอุดม)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
(นาง จุฑามาศ ดลสอาด)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาง จุฑามาศ ดลสอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097071721&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure