โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม

ประกาศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม
 
             โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
จำนวน ๘   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๓๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nkw.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖-๔๖๕๗๘๙๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายทันใจ ชูทรงเดช)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
(นาง กาญจนา พรหมบุตร)
 รองผู้อำนวยการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
 โดย นาง กาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60046002457&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure