โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์เอกสารในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๙๘ รายการ

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์เอกสารในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๙๘ รายการ
 
             โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์เอกสารในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๙๘ รายการ ตามรายการ ดังนี้
 หมึกพิมพ์เอกสารในภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 98 รายการ
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bodin.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๓๙๗๙๘๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

 
(นาวาอากาศตรีหญิง พิมพร เทียนอุดม)
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาวาอากาศตรีหญิง พิมพร เทียนอุดม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 48/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066026091&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure