โรงเรียนบัวเชดวิทยา สอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED

ประกาศโรงเรียนบัวเชดวิทยา
เรื่อง สอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED
 
             โรงเรียนบัวเชดวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED ตามรายการ ดังนี้
 LED tube 60 cm
จำนวน ๑๕๒   หลอด
                 ๒.  LED tube 120 cm จำนวน ๒๙๔   หลอด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบัวเชดวิทยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนบัวเชดวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุโรงเรียนบัวเชดวิทยา ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buached.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๕๗๙๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายอนุชา หลิมศิริวงษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา

 

 
(นาง สุพิชฌาย์ เทศทอง)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง สุพิชฌาย์ เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60107097446&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure