โรงเรียนบ้านควนประ สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป

ประกาศ โรงเรียนบ้านควนประ
เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ )
 
             โรงเรียนบ้านควนประมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) (ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านควนประ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านควนประ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านควนประ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕๙๙๖๕๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายเสาวพจน์ รัตนบุรี)
ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ

 

 
(นาง ณัฐชุดา สุวรรณพันธ์)
 ครู คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ณัฐชุดา สุวรรณพันธ์ ครู คศ.2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097035538&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure