โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สปช. ๓๐๑๒๖ (บ้านพักครูเดี่ยว)

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาผักก้าม
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สปช. ๓๐๑๒๖ (บ้านพักครูเดี่ยว)
 
             โรงเรียนบ้านนาผักก้ามมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สปช. ๓๐๑๒๖ (บ้านพักครูเดี่ยว) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านนาผักก้าม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านนาผักก้าม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านนาผักก้าม ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1042520366&Area_CODE=4203 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๘๗๐๓๓๘/๐๘๙๙๖๔๗๒๕๗ ในวันและเวลาราชการ

 หมายเหตุ ทั้งนี้จะก่อหนี้ผูกพันได้(ทำสัญญา)ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเท่านั้น

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายเศรษฐา ชาวเหนือ)
ครู โรงเรียนบ้านนาผักก้าม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาผักก้าม

 

 
(นาง จุไรรัตน์ ตุ่นนิ่ม)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 โดย นาง จุไรรัตน์ ตุ่นนิ่ม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2561
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60117397364&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure