โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สอบราคาซื้อวัสดุสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกห้องสมุด ICT โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) พร้อมประกอบติดตั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงพร้าว
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกห้องสมุดICTโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)พร้อมประกอบติดตั้ง
 
             โรงเรียนบ้านบึงพร้าวมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกห้องสมุดICTโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)พร้อมประกอบติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
 วัสดุสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกห้องสมุดICTโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)พร้อมประกอบติดตั้ง
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านบึงพร้าว
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ praiam2607@obecmail.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๒๘๓๔๙๑๕ , ๐๘๖๒๑๐๔๑๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว

 

 
(นาง ประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด)
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066121306&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure