โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ ICT

ประกาศโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ ICT
 
             โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ ICT ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์สำนักงาน(รายละเอียดตามแนบ)
จำนวน ๑   รายการ
                 ๒.  ครุภัณฑ์ ICT (รายละเอียดตามแนบ) จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.roiet1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๘๗๒๓๙๘๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมาน ไชยปัญญา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง

 

 
(นาย อำนาจ ศิริเวช)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
 โดย นาย อำนาจ ศิริเวช ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60046064581&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure