โรงเรียนบ้านสาคู สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ประกาศ โรงเรียนบ้านสาคู
เรื่อง สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารเรียน ๐๐๔ ชั้น ๑ และชั้น ๒)
 
             โรงเรียนบ้านสาคูมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารเรียน ๐๐๔ ชั้น ๑ และชั้น ๒) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านสาคู
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านสาคู ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                  ๖. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔
                  ๗.ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านสาคู และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านสาคู ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๓๒๗๑๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางสาววรรณเพ็ญ วงศ์สุคนธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคู

 

 
(นาง สินีนาถ วิมลพันธุ์)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง สินีนาถ วิมลพันธุ์ ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 03/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066058399&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure