โรงเรียนบ้านสาคู สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์การศึกษา รวม ๒๓ รายการ

ประกาศโรงเรียนบ้านสาคู
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์การศึกษา รวม ๒๓ รายการ
 
             โรงเรียนบ้านสาคูมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์การศึกษา รวม ๒๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ รวม 23 รายการ
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านสาคู ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๓๒๗๑๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางสาววรรณเพ็ญ วงศ์สุคนธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคู

 

 
(นาง สินีนาถ วิมลพันธุ์)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง สินีนาถ วิมลพันธุ์ ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 04/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60086039074&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure