โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา สื่อและหนังสือห้องสมุด

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา สื่อและหนังสือห้องสมุด โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)งบอุดหนุน ปี๒๕๕๙
 
             โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา สื่อและหนังสือห้องสมุด โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)งบอุดหนุน ปี๒๕๕๙ ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา สื่อและหนังสือห้องสมุด โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) งบอุดหนุนปี 2559
จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bsrk.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๙๒๑๗๙๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายชวน แก้วกัณหา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

 

 
(นาย สุพิน สอดแก้ว)
 ครู ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย สุพิน สอดแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 80/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076002895&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure