โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)งบเงินอุดหนุนปี ๒๕๕๙

ประกาศโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)งบเงินอุดหนุนปี ๒๕๕๙
 
             โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)งบเงินอุดหนุนปี ๒๕๕๙ ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) งบเงินอุดหนุนปี 2559
จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bsrk.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๙๒๑๗๙๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายชวน แก้วกัณหา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

 

 
(นาย สุพิน สอดแก้ว)
 ครู ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย สุพิน สอดแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 81/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066126757&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure