โรงเรียนบ้านหนองแสง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องเรียน และห้องสมุด

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องเรียน และห้องสมุด
 
             โรงเรียนบ้านหนองแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องเรียน และห้องสมุด ตามรายการ ดังนี้
 คอมพิวเตอร์และอิเล็กโทรนิก
จำนวน ๑๐   รายการ
                     จำนวน   606,000  บาท
                ๒.  ครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน ห้องเรียน ห้องสมุด
จำนวน ๑๓   
รายการ

                      จำนวน  394,000  บาท
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหนองแสง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแสง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองแสง ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nb2.go.th/nongsang หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๕๘๐๕๕๗๘๕,๐๖๓๗๒๕๑๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายปฏิวัติ สมันต์ศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

 

 
(นาง บุษกร มงคลเคหา)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง บุษกร มงคลเคหา ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066257791&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure